1. NORTH INDIA TOURS WITH RAJASTHAN

Destinations – DELHI – JODHPUR- JAISALMER- JODHPUR – UDAIPUR – JAIPUR – AGRA – KHAJURAHO – VARANASI – Jodhpur- Udaipur- JAIPUR- AGRA- KHAJURAHO – VARANASI – HARIDWAR – RISHIKESH – DHARAMSALA – DELHI

DURATION – 19 NIGHT 20 DAYS

2. NORTH INDIA TOURS WITH GLIMPSE OF MADHYA PRADESH

Delhi – Jaipur – Agra – Gwalior – Orchha – Khajuraho – Varanasi – Delhi

DURATION – 10 Nights/11 Days